O danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest: Stowarzyszenie Przyjaciół Gdyńskiego Dialogu wpisane do ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonych przez Prezydenta Miasta Gdynia pod numerem 78, NIP: 9581734262, REGON: 525594384.
 2. W sprawach dotyczących ochrony podanych danych osobowych można kontaktować się wysyłając e-mail na adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: stowarzyszenie@gdynskidialog.pl lub kontakt@gdynskidialog.pl/
 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu odpowiedzi na przesłane zgłoszenie, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Źródłem danych: imię i nazwisko, adres e-mail są osoby, których dane dotyczą. Administrator zabrania podawania danych osobowych osób trzecich.
 4. Przetwarzane w serwisie internetowym dane należą do kategorii danych zwykłych.
 5. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest całkowicie dobrowolne.
 6. Administrator nie przewiduje udostępniania danych osobowych odbiorcom danych, za wyjątkiem podmiotów, które mają ustawowe prawo do żądania udostępnienia danych (policja, prokuratura, etc.)
 7. Dane osobowe przetwarzane w serwisie internetowym będą przechowywane co do zasady do zakończenia działalności serwisu, lub do momentu wyrażenia przez osobę, które dane dotyczą, sprzeciwu wobec przetwarzania danych lub żądania ich usunięcia.
 8. Każda osoba, której dane są przetwarzane, posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do żądania ich usunięcia, sprostowania, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania lub żądania ograniczenia przetwarzania.
 9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, jeśli w Państwa ocenie przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa.
 10. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 11. W zakresie danych podanych na potrzeby prowadzenia newslettera Administrator nie przetwarza danych w sposób zautomatyzowany i nie stosuje profilowania.

Zgoda na newsletter i kontakt