Zobacz program Gdyńskiego Dialogu: Program dla Gdyni

Na kolejnej konferencji prasowej zaprezentowaliśmy główne tezy naszego programu dotyczącego edukacji. Temat ważny dla miasta i interesujący mieszkańców. Zrobiliśmy to w nieprzypadkowym miejscu, bo przedszkole nr 51, jeśli chodzi o stan techniczny budynku i brak remontów urąga wszystkim standardom. Miasto nie tylko nie remontuje, lecz milczy na temat przyszłości placówki, co skutkuje plotkami. Byli z nami również zaniepokojeni rodzice dzieci z tego przedszkola.

– Można powiedzieć, że przedszkole funkcjonuje MIMO usilnych starań władz miasta, by do niego zniechęcić. Funkcjonuje przede wszystkim dzięki świetnemu, zaangażowanemu grono nauczycieli, których wspierają rodzice przedszkolaków. To oni walczą o udaną rekrutacje, zabiegają o remonty, dzielą się swoim niepokojem. Gdyńska edukacja jest zarządzana w oparciu o tajne dane z jednego laptopa. Nie ma informacji o planach i zamierzeniach. Jest niezrozumiała polityka miasta, niepokój i spekulacje, szkodzące placówce – mówiła obywatelska kandydatka na prezydenta Aleksandra Kosiorek.

Ireneusz Trojanowicz – radny miasta, który jest także nauczycielem i doradcą zaprezentował część naszych postulatów odnośnie edukacji:

 • Transparentność w edukacji jest ważna, a ścieżki kariery powinny być jawne. Wprowadzimy publiczne konkursy na dyrektorów placówek oświatowych z udziałem publiczności – zwycięskie koncepcje rozwoju będą jawne i zamieszczane na stronach internetowych i będą podlegać ewaluacji
 • Wydział Edukacji będzie realnym sojusznikiem i wsparciem dla dyrektorów placówek oświatowych, a nie – źródłem nacisków i oczekiwań urzędników.
 • Dobra edukacja tworzy się w ciągłej dyskusji. Uruchomimy bieżący partnerski dialog środowiska oświatowego z władzami Gdyni – powołamy również Radę Oświatową
 • Dość z fikcją niemotywujących dodatków motywacyjnych. Wprowadzimy dodatki motywacyjne 🪙 realnie motywujące – w miejsce obecnych, niepełniących takiej funkcji tak by dyrektorzy mogli doceniać i wyróżniać najlepszych.
 • Pozostałe tezy przedstawiła szczególna osoba, wieloletni nauczyciel i dyrektor VI LO, osoba która całe życie zawodowe poświeciła edukacji, Ewa Śliwińska, kandydująca również do rady miasta z list Gdyńskiego Dialogu:
 • Od prowadzenia inwestycji nie są dyrektorzy szkół! Zniesiemy odpowiedzialność dyrektorów za prowadzenie dużych remontów, przebudów, modernizacji – dyrektor jest odpowiedzialny za dydaktykę, wychowanie i opiekę, za realizację wizji i misji szkoły, za integrowanie społeczności szkolnej i współpracę ze środowiskiem lokalnym – inwestycje realizować i nadzorować ma Wydział Inwestycji
 • Obiekty szkolne 🏣będą zadbane, ekologiczne i oszczędne energetycznie. Poprawimy stan techniczny i estetykę budynków szkolnych i przyszkolnych terenów zielonych 🌿– systemowa współpraca z Ogrodnikiem Miasta
 • Ważny i oczekiwany przez środowisko oświatowe postulat: Dochody szkół muszą służyć poprawie jakości edukacji. Wypracowane przez szkoły dochody 💰W CAŁOŚCI – a nie jak dotychczas, w połowie – przeznaczymy na potrzeby edukacji, przy czym w 75% pozostaną w placówce, która je wypracowała.
 • Nauka w zatłoczonych klasach jest nieefektywna. Utworzymy mniej liczne oddziały klasowe z zachowaniem podziału na grupy na przedmiotach przyrodniczych
 • Na każdej lekcji powinno być możliwe wykorzystanie narzędzi informatycznych💻. Dofinansujemy infrastrukturę informatyczną w szkołach kładąc nacisk na mobilne pracownie komputerowe.
 • Zinwentaryzujemy szkolne sieci komputerowe i zaplanujemy ich modernizacje.
 • Im więcej praktyki i doświadczania w szkole, tym lepiej. Wykorzystamy edukacyjny potencjał Centrum Experyment poprzez bezpłatne warsztaty dla uczniów gdyńskich szkół w uzgodnionym wymiarze
 • Zadbamy o potencjał najlepszych uczniów – to kapitał naszego miasta. Będziemy wspierać najzdolniejszą młodzież także poprzez środki na indywidualny tok nauki dla uczniów szczególnie uzdolnionych
 • Ucząc, będziemy myśleć o przyszłości i realiach rynku pracy. Stworzymy Gdyński System Doradztwa Zawodowego, oparty na współpracy z firmami (wolontariat pracowniczy) oraz uczelniami wyższymi 👩‍🎓
 • Gdyńska edukacja musi kompleksowo wspierać gdyńską młodzież, nie tylko dostarczać wiedzy. Będziemy promować inicjatywy służące dobrostanowi psychicznemu gdyńskiej młodzieży, postawom prozdrowotnym, walce ze zjawiskiem otyłości i zagrożeniem z niej wynikającymi.

Aleksandra Kosiorek – kandydatka na prezydenta m. Gdyni dodała: Wszystkie postulaty, które przedstawiliśmy, służą osiągnieciu konkretnych celów. Sformułowaliśmy je w trzech punktach, opisujących wizję naszego miasta jeśli chodzi o edukację:

• Gdynia miastem edukacji wysokiej jakości, mierzonej nie tylko miejscami w rankingach 🏆 czy sukcesami w olimpiadach, ale realnym wspieraniem uczniów, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, dyrektorów a także współpracą z rodzicami

• Gdynia miastem nowoczesnej edukacji 💻, nakierowanej na kompetencje przyszłości 👫 i komfort uczenia się

• Gdynia miastem z nowoczesną, transparentnie planowaną, konsultowaną i budowaną, siecią szkół i przedszkoli.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This field is required.

This field is required.