Gdynia Północ to obszar naszego miasta, który już od lat woła o wsparcie. Wielu mieszkańców podkreśla, że władza o nich zapomniała. My uważamy, że Gdynia Północ zasługuje na więcej. Poniżej zebraliśmy najważniejsze postulaty, zdaniem naszych kandydatów do Rady Miasta z okręgu 1 (Babie Doły, Obłuże, Oksywie i Pogórze).

Postulaty Gdyni Północ: 

1. Komunikacja zbiorowa – aktywne wsparcie realizacji projektów uruchomienia połączenia kolejowego na Oksywie oraz budowy Drogi Czerwonej. Zmiana klasyfikacji Estakady Kwiatkowskiego na drogę krajową. Budowa tunelu pomiędzy ul. Chylońską a ul. Hutniczą. Bezpośrednie połączenie dzielnic północnych dzięki uruchomieniu dedykowanej linii autobusowej. Bezpłatne przejazdy w czasie trwania imprezy masowych. 

2. Remonty i rozbudowa infrastruktury – bieżące naprawy dróg w tym m.in. ulic: Zielonej, Cechowej i Płk. Dąbka. Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych, remonty schodów i chodników. 

3. Rewitalizacja – odrestaurowanie Pałacu Thymiana, stworzenie ośrodka sportowego w tej części Gdyni dla dzieci i dorosłych. Ochrona terenów zielonych, polan leśnych, parków, plaży, klifu oksywskiego oraz Rodzinnych Ogródków Działkowych. Ograniczenie wyprzedaży miejskich terenów. Weryfikacja Planu Adaptacji Miasta Gdyni do zmian klimatu.

4. Integracja mieszkańców Gdyni Północ – promocja i uatrakcyjnienie Przystani Sąsiedzkiej przy ul. Śmidowicza oraz Klubów Seniora poprzez właściwe zarządzanie, zwiększenie środków finansowych oraz rozbudowa usług miejskich – II filia urzędu miasta. Dostępność przestrzeni dla NGO-sów.

5. Opieka zdrowotna – uruchomienie nowych przychodni lekarskich na terenie dzielnic północnych. Promocja sportu i zdrowego trybu życia poprzez organizację ogólnodostępnych zawodów i festynów lokalnych. Zwiększenie zasobu mieszkań komunalnych.

6. Współpraca z lokalnym biznesem, gminą Kosakowo, Klubem 3.Flotylli Okrętów, Akademią Marynarki Wojennej, bibliotekami oraz szkołami. Wykorzystanie bliskości położenia miasta i portu.

7. Wzmocnienie znaczenia Rad Dzielnic – zwiększenie środków, partnerskie relacje z UM i jednostkami gminnymi, sprawna i szybka komunikacja. Wiążące konsultacje społeczne. 

8. Ograniczenie aktywności dzików w mieście – audyt w zakresie wypadków z udziałem ludzi i samochodów oraz kosztów związanych ze stratami miasta spowodowanymi działaniami dzików. Utworzenie grupy roboczej składającej się ze wszystkich zainteresowanych stron, debata obywatelska i wypracowanie długoterminowego planu działania, reagowania i zapobiegania bytowania dzików w mieście. Policzenie dzików, ustalenie ich płci i miejsc głównych szlaków migracyjnych.

9. Dzieci i młodzież – modernizacja budynków i wyposażenia szkół, wsparcie dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności oraz rozwinięcie oferty zajęć pozalekcyjnych. Stworzenie dla młodych Gdynian atrakcyjnych miejsc do rekreacji i aktywnego wypoczynku z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury. Wsłuchiwanie się w potrzeby młodych i wskazywanie im różnych form pomocy oraz rozwoju.

10. Inwentaryzacja schronów przeciwlotniczych w Gdyni Północ, edukacja mieszkańców w zakresie obrony cywilnej. 

11. Reforma Budżetu Obywatelskiego – transparentne zasady, krótszy czas realizacji, wygrane projekty realizowane w kontakcie i zgodą autora, zwiększenie finansowania.

12. Miejska debata o przyszłości lotniska Gdynia-Kosakowo – stworzenie dokumentu pokontrolnego opisującego cały przebieg inwestycji, od jej uchwalenia po dzień dzisiejszy.

13.Miasto bez barier – każda miejska inwestycja powinna być zaplanowana tak, by      odpowiadała potrzebom osób z niepełnosprawnościami, matek z wózkami czy osób starszych. Ważne aby  te osoby w pełni uczestniczyły w życiu publicznym i swobodnie poruszały się w przestrzeni miasta.

Kandydaci Gdyńskiego Dialogu z okręgu 1

Zobacz program Gdyńskiego Dialogu: Program dla Gdyni

Na kolejnej konferencji prasowej zaprezentowaliśmy główne tezy naszego programu dotyczącego edukacji. Temat ważny dla miasta i interesujący mieszkańców. Zrobiliśmy to w nieprzypadkowym miejscu, bo przedszkole nr 51, jeśli chodzi o stan techniczny budynku i brak remontów urąga wszystkim standardom. Miasto nie tylko nie remontuje, lecz milczy na temat przyszłości placówki, co skutkuje plotkami. Byli z nami również zaniepokojeni rodzice dzieci z tego przedszkola.

– Można powiedzieć, że przedszkole funkcjonuje MIMO usilnych starań władz miasta, by do niego zniechęcić. Funkcjonuje przede wszystkim dzięki świetnemu, zaangażowanemu grono nauczycieli, których wspierają rodzice przedszkolaków. To oni walczą o udaną rekrutacje, zabiegają o remonty, dzielą się swoim niepokojem. Gdyńska edukacja jest zarządzana w oparciu o tajne dane z jednego laptopa. Nie ma informacji o planach i zamierzeniach. Jest niezrozumiała polityka miasta, niepokój i spekulacje, szkodzące placówce – mówiła obywatelska kandydatka na prezydenta Aleksandra Kosiorek.

Ireneusz Trojanowicz – radny miasta, który jest także nauczycielem i doradcą zaprezentował część naszych postulatów odnośnie edukacji:

 • Transparentność w edukacji jest ważna, a ścieżki kariery powinny być jawne. Wprowadzimy publiczne konkursy na dyrektorów placówek oświatowych z udziałem publiczności – zwycięskie koncepcje rozwoju będą jawne i zamieszczane na stronach internetowych i będą podlegać ewaluacji
 • Wydział Edukacji będzie realnym sojusznikiem i wsparciem dla dyrektorów placówek oświatowych, a nie – źródłem nacisków i oczekiwań urzędników.
 • Dobra edukacja tworzy się w ciągłej dyskusji. Uruchomimy bieżący partnerski dialog środowiska oświatowego z władzami Gdyni – powołamy również Radę Oświatową
 • Dość z fikcją niemotywujących dodatków motywacyjnych. Wprowadzimy dodatki motywacyjne 🪙 realnie motywujące – w miejsce obecnych, niepełniących takiej funkcji tak by dyrektorzy mogli doceniać i wyróżniać najlepszych.
 • Pozostałe tezy przedstawiła szczególna osoba, wieloletni nauczyciel i dyrektor VI LO, osoba która całe życie zawodowe poświeciła edukacji, Ewa Śliwińska, kandydująca również do rady miasta z list Gdyńskiego Dialogu:
 • Od prowadzenia inwestycji nie są dyrektorzy szkół! Zniesiemy odpowiedzialność dyrektorów za prowadzenie dużych remontów, przebudów, modernizacji – dyrektor jest odpowiedzialny za dydaktykę, wychowanie i opiekę, za realizację wizji i misji szkoły, za integrowanie społeczności szkolnej i współpracę ze środowiskiem lokalnym – inwestycje realizować i nadzorować ma Wydział Inwestycji
 • Obiekty szkolne 🏣będą zadbane, ekologiczne i oszczędne energetycznie. Poprawimy stan techniczny i estetykę budynków szkolnych i przyszkolnych terenów zielonych 🌿– systemowa współpraca z Ogrodnikiem Miasta
 • Ważny i oczekiwany przez środowisko oświatowe postulat: Dochody szkół muszą służyć poprawie jakości edukacji. Wypracowane przez szkoły dochody 💰W CAŁOŚCI – a nie jak dotychczas, w połowie – przeznaczymy na potrzeby edukacji, przy czym w 75% pozostaną w placówce, która je wypracowała.
 • Nauka w zatłoczonych klasach jest nieefektywna. Utworzymy mniej liczne oddziały klasowe z zachowaniem podziału na grupy na przedmiotach przyrodniczych
 • Na każdej lekcji powinno być możliwe wykorzystanie narzędzi informatycznych💻. Dofinansujemy infrastrukturę informatyczną w szkołach kładąc nacisk na mobilne pracownie komputerowe.
 • Zinwentaryzujemy szkolne sieci komputerowe i zaplanujemy ich modernizacje.
 • Im więcej praktyki i doświadczania w szkole, tym lepiej. Wykorzystamy edukacyjny potencjał Centrum Experyment poprzez bezpłatne warsztaty dla uczniów gdyńskich szkół w uzgodnionym wymiarze
 • Zadbamy o potencjał najlepszych uczniów – to kapitał naszego miasta. Będziemy wspierać najzdolniejszą młodzież także poprzez środki na indywidualny tok nauki dla uczniów szczególnie uzdolnionych
 • Ucząc, będziemy myśleć o przyszłości i realiach rynku pracy. Stworzymy Gdyński System Doradztwa Zawodowego, oparty na współpracy z firmami (wolontariat pracowniczy) oraz uczelniami wyższymi 👩‍🎓
 • Gdyńska edukacja musi kompleksowo wspierać gdyńską młodzież, nie tylko dostarczać wiedzy. Będziemy promować inicjatywy służące dobrostanowi psychicznemu gdyńskiej młodzieży, postawom prozdrowotnym, walce ze zjawiskiem otyłości i zagrożeniem z niej wynikającymi.

Aleksandra Kosiorek – kandydatka na prezydenta m. Gdyni dodała: Wszystkie postulaty, które przedstawiliśmy, służą osiągnieciu konkretnych celów. Sformułowaliśmy je w trzech punktach, opisujących wizję naszego miasta jeśli chodzi o edukację:

• Gdynia miastem edukacji wysokiej jakości, mierzonej nie tylko miejscami w rankingach 🏆 czy sukcesami w olimpiadach, ale realnym wspieraniem uczniów, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, dyrektorów a także współpracą z rodzicami

• Gdynia miastem nowoczesnej edukacji 💻, nakierowanej na kompetencje przyszłości 👫 i komfort uczenia się

• Gdynia miastem z nowoczesną, transparentnie planowaną, konsultowaną i budowaną, siecią szkół i przedszkoli.

W czwartek, 14 marca 2024 r. odbyła się konferencja prasowa, symbolicznie na niedokończonym Węźle Karwiny, w której poinformowaliśmy o złożeniu do NIK zawiadomienia o nieprawidłowościach przy budowie węzła.✌️

Jednak na tym nie koniec! ✅ Nasi kandydaci Gdyńskiego Dialogu do Rady Miasta (Bartłomiej Austen, Natalia Kłopotek-Główczewska, Szymon Jaros, Aneta Błaszczyk, Jarosław Zyguła) oraz radna miejska Mirosława Król przedstawili 21 postulatów programowych, tzw. „Oczko GD dla dzielnic południowych”, czyli Dąbrowy, Karwin, Wielkiego i Małego Kacka.

✍️ Skończenie inwestycji budowy Węzła Karwin w tym pętli autobusowej, autobus 147 do pętli PKM Karwiny

✍️ Kompleksowa poprawa jakości ulic i chodników, w tym oznakowania poziomego

✍️ Zwiększenie częstotliwości kursów PKM, przywrócenie możliwości dojazdu zbiorkomem do lotniska (Gdańsk, nie Kosakowo 😊 gdzie obecna władza skasowała autobus Gdynia/lotnisko, a PKM jeździ zbyt rzadko)

✍ ,,Zielona fala” na Wielkopolskiej i Chwaszczyńskiej

✍ Utwardzenie ulic w Kacku – ul. Nowodworcowa i przede wszystkim na Kaczych Bukach

✍️ Zerówka dla SP 20

✍️ Apteka w górnym Małym Kacku

✍️ ulica Strzelców- zbudowanie infrastruktury rekreacyjno – sportowej.

✍️ rozładowanie konfliktu z mieszkańcami ościennych dzielnic Kacka w związku z działalnością Leśnej Strzelnicy w Lesie Bernadowskim,

✍️ Odbudowa mostków na rzece Kaczej w obrębie dolnego Małego Kacka.

✍ Powołanie grupy ekspertów do spraw dzików

✍️ Basen Karwiny – pełne otwarcie w wakacje

✍️ Zielone leśne strefy relaksu w dzielnicach

✍️ Odkorkowanie bocznych ulic na Dąbrowie, czyli otwarcie Lubczykowej i prawoskręt z Miętowej na Wiczlińską.

✍️ „Zielona strzałka” z Nowowiczlińskiej na Koperkową, a z Obwodnicy na Nowowiczlińską, oraz ze Starodworcowej (SP20)

✍️ Połączenie pieszo-rowerowe Dąbrowy z Wiczlinem

✍️ Rozwój lokalnych centrów, ryneczków.

✍ Parki kieszonkowe i zadbanie o istniejące tereny rekreacyjne – np. Turzycowe Błoto i Jezioro Kackie

✍️ Priorytetowe bezpieczeństwo dla dzieci idących do szkoły. Przykładem przejście dla pieszych na Nowowiczlińskiej, które jest drogą do szkoły dzieci zamieszkujących ulicę Jarzębinową, Anyżowa i okolic.

✍️ Zwiększenie kompetencji i budżetów Rad Dzielnic, nowy statut dla Rad Dzielnic.

✍️ Utworzenie liceum lub szkoły ponadpodstowej w okolicach Dąbrowy w odpowiedzi na potrzeby edukacyjne uczniów

Konferencja prasowa. TRANSKRYPCJA.

Kolejny punkt programu Gdyńskiego Dialogu: Ochrona Środowiska.

Natalia Kłopotek-Główczewska

Dzień dobry, Szanowni Państwo, na dzisiejszej konferencji prasowej chcielibyśmy odsłonić kolejny punkt programu Gdyńskiego Dialogu, chodzi o ochronę środowiska. Zanim jednak o tym, oddam głos Adamowi Stelmaszewskiemu ze stowarzyszenia Nasze Orłowo, które jest częścią Federacji Gdyński Dialog. Adam opowie o terenach po dawnym klubie Maxim i o pomyśle „Naszego Orłowa” na zagospodarowanie tego terenu. 

Adam Stelmaszewski:

Dzień dobry, Szanowni Państwo,Natalia Kłopotek-Główczewska w tym momencie mam przed sobą tereny po dawnym klubie Maxim. Szczegółowe ilustracje znajdują się również na planszy za mną. Miejsce tej konferencji dotyczącej ochrony środowiska zostało wybrane nieprzypadkowo, ponieważ szczegóły planu miejscowego dla terenów po Maximie były tematem, który bardzo rozgrzewał nie tylko mieszkańców Orłowa, ale w zasadzie mieszkańców całej Gdyni w mijającej kadencji.

Koncepcja Zielonego Amfiteatru

Już wtedy, od 2019 roku, jako Stowarzyszenie Nasze Orłowo wspieraliśmy mieszkańców w walce o to, aby te tereny były udostępnione mieszkańcom jako ogólnodostępne tereny zielone. Już wtedy, w 2019 roku, Stowarzyszenie Nasze Orłowo wypracowało koncepcję stworzenia tutaj zielonego amfiteatru, który dzisiaj jest jedną z kluczowych pozycji w programie Gdyńskiego Dialogu dotyczącego ochrony środowiska.

Zielony amfiteatr skierowany prosto na zatokę, wykorzystujący ukształtowanie środowiska, jest innowacyjnym i bardzo oryginalnym projektem, który mógłby się pojawić właśnie w Orłowie. Mamy tutaj skarpę, mamy ukształtowanie terenu, które pozwala na to, aby taki teren wykorzystywać w wielu różnych funkcjach.

Moglibyśmy tutaj, poczynając od kina pod chmurką, poczynając od różnych imprez plenerowych, przez jakieś festiwale street foodu, aż po rekreację mieszkańców i turystów, wykorzystywać ten teren dla ludzi. Dlatego uważam, że ten punkt jest bardzo istotny i bardzo fajny. Zresztą obecność zabytku, wyjątkowego zabytku, dawnego Czerwonego Dworu, dawnego pensjonatu przedwojennego, również umożliwia stworzenie tutaj wyjątkowych funkcji gastronomicznych, turystycznych, czy też noclegowych, co nawiązywałoby bezpośrednio do koncepcji przedwojennego letniska Orłowa Morskiego.

Dziękuję. 

Teraz założenia dotyczące ochrony środowiska w programie Gdyńskiego Dialogu przedstawi dr Dawid Biernacik, klimatolog z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, a także współautor licznych adaptacji, planów adaptacyjnych miast do zmian klimatu.

Dawid Biernacik

Dzień  dobry Państwu, witam serdecznie, nazywam się Dawid Biernacik, jestem klimatologiem, ekspertem Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, autorem licznych planów adaptacji, jak mówiła koleżanka.

To, co przed chwilą mówił kolega odnośnie zielonego amfiteatru, idealnie wpisuje się w program Gdyńskiego Dialogu dotyczący ochrony środowiska. Naszym głównym postulatem jest nadać Gdyni miano miasta zielonego, z czystym powietrzem, miasta przyjaznego dla mieszkańców, miasta odpornego na zagrożenia naturalne, które obserwujemy.

Walka z betonozą

Ten postulat główny można rozwinąć na poszczególne pięć postulatów, które teraz zaprezentuję dotyczące ochrony środowiska. Przede wszystkim jako Gdyński Dialog chcielibyśmy walczyć z betonozą. Koniec z betonowaniem miasta. Musimy rozszczelnić wszystkie powierzchnie, tam gdzie jest to możliwe, tam gdzie jest to konieczne.

Na przykład miasto zlikwidowało parking przy Molo Południowym, ale nie poszło o krok dalej. Zamiast rozszczelnić tę powierzchnię, zrobić ją zieloną, przyjazną mieszkańcom, postawiło tam jakieś rachityczne donice, rachityczne drzewka, które nie spełniają swoich funkcji. Można by było zamiast malowania białych, niezrozumiałych pól, na betonie, rozszczelnić ten beton, posadzić tam trawę, naturalne drzewa.

Zieleń w każdej dzielnicy miasta

Także jeden z głównych naszych punktów to jest koniec z betonozą w mieście, więcej zieleni. Oprócz tego postulujemy, aby zieleń była dostępna w każdej dzielnicy miasta.  Wokół Gdyni mamy to szczęście, że jest bardzo dużo terenów zielonych, mamy Trójmiejski Park Krajobrazowy, ale zieleń w mieście to nie tylko Trójmiejski Park Krajobrazowy, to jest przede wszystkim zieleń w każdej dzielnicy.

Trzeba odbudować, robić renowacje skwerów, renowacje z zieleńców, budować więcej ogrodów, miejskich sadów, ogrodów deszczowych, które będą gromadziły przy okazji wodę opadową. 

Rozdzielenie funkcji Zarządu Dróg i Zarządu Zieleni

Kolejnym naszym postulatem Gdyńskiego Dialogu jest rozdzielenie funkcji Zarządu Dróg i Zarządu Zieleni. Drogi, jak wiemy, w Gdyni wymagają licznych napraw, natomiast zieleń w mieście wymaga większej uwagi, wymaga odpowiedniej pielęgnacji, dlatego postulujemy, aby ten Zarząd Dróg i Zieleni został rozdzielony.

Funkcję Miejskiego ogrodnika przejmie Nowy Zarząd Zieleni

Natomiast, żeby nie zwiększać biurokracji, żeby nie zwiększać zatrudnienia w urzędzie, postulujemy, aby funkcje Miejskiego Ogrodnika przejął właśnie nowy zarząd dróg i zieleni, który będzie w większych kompetencjach bardziej zajmował się terenami zielonymi i tymi aspektami, o których tutaj mówimy.

Miasto z czystym powietrzem

Kolejnym ważnym punktem jest to, że mieszkańcy oczekują, aby miasto Gdynia było miastem z czystym powietrzem. Miasto często się chwali, że Gdynia ma bardzo dobrą jakość powietrza i to jest prawda, natomiast przy niekorzystnych warunkach meteorologicznych często zimą w dzielnicach odczuwamy pogorszenie jakości powietrza, przekroczenie dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń powietrza.

Takie sytuacje mają właśnie miejsce jak są niekorzystne na warunki meteorologiczne, szczególnie zimą. My postulujemy, aby zbadać dokładnie jakość powietrza w punktach reprezentatywnych, w dzielnicach. Postawić tam stacje monitoringowe, aby zająć się tym programem i aktywnie działać na rzecz ochrony powietrza i poprawy jakości powietrza. Można to uczynić chociażby poprzez  termomodernizację budynków,  poprzez docieplanie budynków, wymianę stolarki i chcemy, żeby te koszty nie ponosili mieszkańcy, żeby tutaj miasto wspierało mieszkańców w docieplaniu budynków, żeby docieplać budynki komunalne, żeby docieplać budynki urzędów, te wszystkie, które należą do miasta.

W ten sposób pośrednio przyczynimy się także do tego, że jakość powietrza będzie lepsza i nam wszystkim będzie żyło się lepiej. Natomiast jest wiele różnych metod na pozyskiwanie, wiele różnych programów, z których można pozyskiwać środki i o tym powie za chwilę jeszcze trochę więcej koleżanka. Dziękuję bardzo

Natalia Kłopotek-Główczewska

Tak, dokładnie. Istotne w aspekcie termomodernizacji i pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł Wsparcie, wsparcie lokalnych władz. Istnieją programy ogólnopolskie realizowane między innymi przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dzięki którym można uzyskać nawet do 50% dofinansowania do montażu i kupna mikroinstalacji fotowoltaicznej, czy wymiany kotła na pompę ciepła.

Można też kupić magazyn energii. Niebawem ruszy szósta edycja programu Mój Prąd. Mamy też program Czyste Powietrze. Miasto powinno pomagać mieszkańcom poprzez informowanie o tego typu dotacjach, pomagać je pozyskiwać oraz pomagać i wspierać w rozliczaniu takich dotacji.  Istotne jest, by władze miasta same występowały do Unii Europejskiej, same realizowały z Unii Europejskiej Programy działania dotyczące odnawialnych źródeł energii nie tylko dla budynków użyteczności publicznej, ale także dla wszystkich gospodarstw domowych.

Na coraz większej liczbie dachów w Gdyni możemy zaobserwować właśnie takie mikroinstalacje PV, lecz niewiele domów jest wyposażonych w magazyn energii. Koszt takiego magazynu energii jest wysoki. Ale zainstalowanie go pozwoliłoby odciążyć sieć energetyczną, a co ważniejsze obniżyć rachunki za prąd mieszkańców. 

Zmagazynowanie energii w piku energetycznym i wykorzystanie go wtedy, kiedy energia jest najdroższa, byłoby to korzystne dla mieszkańców, co zmniejszyłoby ich rachunki za prąd. Więcej energii z odnawialnych źródeł to czyste powietrze w Gdyni i zdrowie mieszkańców Gdyni.  Teraz ponownie oddam głos Dawidowi Biernacikowi, by przedstawił drugi, równie ważny postulat Gdyńskiego Dialogu, jakim jest przygotowanie Gdyni na wszelkie zagrożenia naturalne. 

Dawid Biernacik

Zapobieganie zagrożeniom naturalnym

Szanowni Państwo, realizując różne plany adaptacji, jako ekspert wiem, że miasto Gdynia jest narażone na różne zagrożenia naturalne. Nie jesteśmy tutaj wyjątkiem. Miasto Gdynia leży nad morzem, więc jesteśmy narażeni na zagrożenia także od strony morza. Wzrost poziomu morza następuje, widzimy, że niszczone są plaże, niszczony jest klif, musimy na te zagrożenia się przygotować.

Przykład powodzi miejskiej z 14 lipca 2016 roku pokazał dobitnie, że miasto Gdynia nie jest przygotowane na zagrożenia nawalnymi opadami deszczu. Występują liczne podtopienia, gwałtowne powodzie miejskie, z którymi musimy walczyć, miasto musi być odpowiednio przygotowane. W tym celu należy budować więcej zbiorników retencyjnych, poprawiać retencję miasta, zatrzymywać wodę deszczową na miejscu.

Budować więcej ogrodów deszczowych, budować więcej zielonych dachów, prowadzić działania, które spowodują, że ta woda będzie zatrzymywana i retencjonowana na miejscu, a nie będzie spływała bezpośrednio do kanalizacji. Problemem w Gdyni jest także niedostateczna miejscami kanalizacja deszczowa i kanalizacja sanitarna, dlatego należy tutaj modernizować i rozbudowywać kanalizację deszczową, kanalizację sanitarną, aby to zagrożenie powodziami miejskimi minimalizować.

Ważne jest tutaj, aby miasto aktywnie pozyskiwało różnego rodzaju dotacje i wsparcie. Ważne jest także, aby zweryfikować przygotowany miejski plan adaptacji do zmian klimatu. Miasto Gdynia posiada taki plan adaptacji do zmian klimatu, natomiast słabo z niego korzysta. W ostatnim czasie miasto także ten plan zmodyfikowało, wprowadziło tam kilka zapisów, które w mojej opinii są trochę kontrowersyjne i mogą budzić kontrowersje i pewien sprzeciw mieszkańcom.

Dosyć niezrozumiałe są tam zapisy dotyczące likwidacji zatok autobusowych, zwężania ulic, czy też wprowadzania strefy tempo 30. To są działania, które pośrednio tylko przyczynią się do poprawy, do mitygacji, do adaptacji do zmian klimatu, natomiast w pierwszej kolejności powinniśmy wprowadzać działania tu i teraz, żeby nas nie zalewało, żeby mieszkańcy czuli się bezpiecznie, żeby mieszkańcy byli przygotowani na zmiany klimatu.

Natomiast działania takie pośrednie możemy wprowadzić dopiero w późniejszej kolejności, kiedy zabezpieczymy miasto, kiedy mieszkańcy będą czuć się bezpiecznie. Dziękuję bardzo.  

Natalia Kłopotek-Główczewska

Podsumowanie

Podsumowując, oto osiem punktów naszego programu dotyczące ochrony środowiska, czyli koniec z betonem, zieleń w każdej dzielnicy.

Zarząd dróg i Zarząd Zieleni oraz odpowiednia retencja, zmiana miejskiego planu adaptacji, pozyskiwanie dotacji na odprowadzanie wód. Czy mają Państwo jakieś pytania?  W takim razie dziękuję bardzo. 

Redaktor Andrzej Kowalski opisał naszą konferencję prasową z 9 marca, w której poruszyliśmy temat terenów po Maximie i nasz pomysł na zagospodarowanie tego miejsca.

Gdyński Dialog, formacja startująca w wyborach samorządowych, przedstawiła kolejny punkt swojego programu. Tym razem skupiono się na terenie po dawnym „Maximie” i ochronie środowiska naturalnego w Orłowie. O pomyśle na zagospodarowaniu przestrzeni w miejscu legendarnego lokalu opowiadali w sobotę, 9 marca, działacze Stowarzyszenia Nasze Orłowo.

– Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów po „Maximie” stał się jednym z najgorętszych tematów mijającej kadencji nie tylko w Orłowie, ale w całej Gdyni. Mieszkańcy wspierani przez Stowarzyszenie Nasze Orłowo bronili „Zielonych Błoni” przed zabudową mieszkaniową. Już wtedy zrodził się wyjątkowy pomysł – „Zielony Amfiteatr w Orłowie”, który jest obecnie jednym z kluczowych postulatów Gdyńskiego Dialogu w zakresie rozszerzania terenów zielonych w Gdyni – mówił podczas konferencji prasowej Adam Stelmaszewski z Gdyńskiego Dialogu i Stowarzyszenia Nasze Orłowo.

gdynia.naszemiasto.pl

Zachęcamy do lektury całego tekstu: https://gdynia.naszemiasto.pl/gdynski-dialog-chce-sie-zajac-terenem-po-maximie/ar/c1-9640253

Redaktor Patryk Szczerba na łamach trójmiejskiego serwisu trojmiasto.pl napisał artykuł na temat naszego postulatu, aby otworzyć w końcu Urząd Miasta dla mieszkańców.

Sprawą absolutnie kluczową jest otwarcie Urzędu Miasta. Jest rzeczą niezrozumiałą i skandaliczną tryb funkcjonowania UM po pandemii. Najprawdopodobniej jesteśmy jedynym miastem w Polsce, gdzie zagrożenie pandemiczne jeszcze trwa. Sytuacja bulwersuje zarówno mieszkańców, jak i wielu urzędników. Postulujemy o natychmiastowe otwarcie Urzędu Miasta dla ludzi, którzy utrzymują go ze swoich podatków i tu załatwiają swoje sprawy. Jeśli obecne władze tego nie zrobią, zobowiązujemy się do tej zmiany po wyborach, jeśli uzyskamy wpływ na sprawy miasta – mówi Aleksandra Kosiorek, kandydatka Gdyńskiego Dialogu na prezydenta.

trojmiasto.pl

Zachęcamy do lektury całego materiału: https://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/Gdynski-Dialog-chce-otworzyc-Urzad-Miasta-n187126.html

Miała wjechać w 2022 roku, potem przełożono start systemu na 2023 rok – teraz po kolejnych opóźnieniach ogłoszono, że FALA w Gdyni rusza 22 lutego 2024 🕑

System FALA miał być realizacją obietnicy jednego biletu na ZKM i SKM, między innymi złożonej przez prezydenta Szczurka 20 lat temu. Tego jednego biletu FALA nie zapewnia. Gdyński Dialog ma spore wątpliwości, czy FALA jest gdyńskiemu pasażerowi potrzebna. Z informacji jakie mamy system ten nie działa poprawnie i cały czas, mimo wielu poprawek, zawiera błędy.

Zdaniem Gdyńskiego Dialogu korzystanie z transportu zbiorowego powinno być łatwe i przyjemne, przede wszystkim dla pasażera. Taryfa biletowa powinna być prosta oraz opierać się na wspólnym bilecie na ZKM, SKM i PKM. 🚆

Przypominamy nasze postulaty dotyczące taryfy biletowej:

🎫 Gdyński bilet okresowy działający na liniach ZKM, SKM i PKM w granicach miasta

Wzorem Gdańska wprowadzimy bilet okresowy ZKM uprawniający do poruszania się liniami SKM i PKM w granicach miasta. Będziemy rozwijać także inne rodzaje biletów, w tym biletu subskrypcyjnego, który po dodaniu w systemie online karty płatniczej, sam będzie się odnawiał co miesiąc. Docelowo rozwój także biletów okresowych 24h, 48h, 72h i grupowych.

🚎 Biletomaty na przystankach to wygoda i szybkość zakupu biletów.

W ciągu ostatnich 20 lat zlikwidowano większość kiosków i punktów sprzedaży biletów. Dziś Gdynia jest jedynym dużym miastem, które nie ma biletomatów.

Pasażerowie powinni mieć możliwość kupienia biletu w automacie. Podobnie jak kierowcy, którzy opłatę za parkowanie mogą uiścić w parkometrze lub przez aplikację.

Czas na zmiany w naszym mieście bo Gdynia zasługuje na więcej!

20 lutego 2024 roku przedstawiciele Radia Gdańsk pojawili się na naszej konferencji prasowej, podczas której przedstawiliśmy nasz pomysł na komunikację zbiorową w Gdyni.

Na brak połączenia kolejowego do północnych dzielnic zwracali uwagę także przedstawiciele Gdyńskiego Dialogu. Ireneusz Trojanowicz, radny miasta z ramienia tego ugrupowania, zapewnił, że jeśli 7 kwietnia dojdzie ono do władzy w Gdyni, postara się taką linię przywrócić – w pierwszej fazie od stacji w Chyloni do Oksywia.

– Wymagało to będzie jednak współpracy także z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, Polskimi Kolejami Państwowymi i Szybką Koleją Miejską – zaznaczył.

https://radiogdansk.pl/wiadomosci/region/trojmiasto/2024/02/20/gdynska-opozycja-chce-usprawnienia-komunikacji-zbiorowej-miasto-jest-odwrocone-od-kolei/

Zachęcamy do lektury:

Od wielu lat komunikacja miejska w Gdyni ulega postępującej degradacji. W 2023 roku nastąpiły kolejne cięcia, zlikwidowano 11 linii autobusowych i zmniejszano częstotliwości kursowania na kolejnych liniach. To wygląda jak postępujące wygaszanie popytu. Gdyński Dialog ma plan jak to odwrócić!